Privacy

Dit is het Privacy Statement van Jerseyvelder, gevestigd aan de Vilsterse Allee 10a, 7734 PB in Vilsteren, KvK-nummer 70382964.
 
Jerseyvelder gaat zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om. In dit Privacy Statement staat beschreven hoe wij dit doen. Door het bezoeken van de website ga je akkoord met de hier vermelde verwerking van jouw persoonsgegevens conform de voorschriften van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is elk gegeven waarmee jij te identificeren bent. Te denken valt aan jouw naam, adres, woonplaats, geslacht, nationaliteit, geboortedatum, e-mailadres en (mobiele) telefoonnummer.

Verwerking persoonsgegevens
Indien jij de website van Jerseyvelder bezoekt of gebruik maakt van andere diensten van Jerseyvelder, verschaf jij mogelijk persoonsgegevens aan Jerseyvelder. Wij verwerken jouw persoonsgegevens enkel in het kader van onze dienstverlening. Daarnaast kan Jerseyvelder jou telefonisch, per post, e-mail of social media informeren over haar eigen activiteiten, diensten, producten en promotionele acties indien je hier toestemming voor verleent.


Internet en cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een soort pakketje dat in een browser wordt geplaatst en waarin informatie wordt verzameld over instellingen, bezochte websites en aangeklikte onderdelen op websites. Jerseyvelder maakt gebruik van de volgende cookies: 
- Algemene cookies, deze zorgen er alleen voor dat jij onze website goed kunt gebruiken. Voor deze cookies hoeven we geen toestemming te vragen.

Beveiliging en bewaartermijn
Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die jij aan ons toevertrouwt. Zo zorgen we ervoor dat jouw gegevens goed beveiligd zijn, hebben slechts geautoriseerde personen binnen Jerseyvelder toegang tot jouw gegevens, is met deze personen een geheimhoudingsovereenkomst en een verwerkersovereenkomst gesloten en zijn aangewezen personen verantwoordelijk toe te zien op de naleving van privacywetgeving binnen Jerseyvelder. Daarnaast bewaart Jerseyvelder jouw persoonsgegevens niet langer dan een kwartaal. De verkregen persoonsgegevens worden na ieder kwartaal definitief verwijderd.


Verstrekken van persoonsgegevens aan derde partijen

Wij verstrekken uw gegevens nooit aan derden.


Jouw rechten

Indien jij een overzicht wenst van de persoonsgegevens die Jerseyvelder van jou verwerkt, dan kan jij je verzoek tot inzage samen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs, sturen naar het adres van Jerseyvelder.

Indien jouw gegevens niet blijken te kloppen of je anderszins bezwaren hebt tegen het verwerken van jouw betreffende persoonsgegevens door Jerseyvelder, kun je ons verzoeken deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel op andere wijze in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Je kunt je verzoek sturen naar het adres van Jerseyvelder.
 
Wijzigingen in Privacy Statement

Jerseyvelder behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement te wijzigen. Je wordt verzocht dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen zodat je op de hoogte bent van wijzigingen.


Versie 2018